Internal rules


Állásfoglalásunk


1.1. Üzleti tevekénységünk során tiszteletben tarjuk az emberi jogokat, az emberi méltóságot, és megfelelünk valamennyi jogi követelménynek.

1.2. Tiszteletben tartjuk az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a Nemzetközi Emberi Jogi Kódexben, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a munka világára vonatkozó alapelvekről és jogokról szóló nyilatkozatában lefektetett, nemzetközileg elismert emberi jogokat.

1.3. Az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvek értelmében elismerjük felelősségünket az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint az emberi jogok elleni visszaélésekben való részvétel elkerülése iránt.

1.4. Méltányosan és megkülönböztetés nélkül kezeljük Munkavállalóinkat, akiknek joguk van olyan körülmények között és olyan feltételek mellett munkát végezniük, amelyek nem veszélyeztetik jogaikat és méltóságukat, illetve testi épségüket, egészségüket.

1.5. Tiszteletben tartjuk a tevékenységeink által érintett közösségekben élő emberek jogait.

1.6. Törekvéseink részeként olyan szerződéses kötelezettségeket alakítunk ki megrendelőinkkel és alvállalkozóinkkal, amelyek megfelelnek jelen szabályzat feltételeinek.

1.7. Az emberi jogok tiszteletben tartására irányuló kötelezettségünket az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ alapelvek megfelelő szakaszainak megvalósításával, valamint azoknak a tevekénységünkbe és szabályzatainkba való átültetésével teljesítjük.

1.8. Arra törekszünk, hogy felfedjük az emberi jogokra gyakorolt kedvezőtlen hatásokat, és megtesszük a szükséges intézkedéseket ezek elkerülése, enyhítése érdekében.

1.9. Amennyiben észleljük, hogy a LIMA EUROPE mások emberi jogaira gyakorolt kedvezőtlen hatásokat okozott vagy közvetlenül hozzájárult azokhoz, törvényes eljárások keretében gondoskodunk a kedvezőtlen hatások elhárításáról.

1.10. Gondoskodunk arról, hogy a hatóságokkal folytatott kommunikációnk összhangban legyen az ezen szabályzatban lefektetett emberi jogok iránti elkötelezettségünkkel.

1.11. A jelen szabályzat a LIMA EUROPE minden munkavállalójára és tisztségviselőjére vonatkozik.

1.12. A LIMA EUROPE jelen szabályzattal összhangban az emberi jogokat érintő minden egyes kedvezőtlen hatásról feljegyzést készít és bejelenti azokat az illetékes szerveknek.


A szabályzat célja


A munkavállalói szabályzat célja, hogy a munkáltatónál egységesen szabályozza a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) keretei között a munkaviszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének, valamint a munkaviszony tartama alatt a munkavégzéssel kapcsolatos munkáltatói utasításoknak, intézkedéseknek az eljárási rendjét. A jelen szabályzat csak olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyekben az Mt. a munkáltató számára egyoldalú döntési lehetőséget biztosít. Meghatározásra kerültek a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek, valamint a munkaviszony létesítésének és megszüntetésének szabályai. A munkaviszony a munkaszerződés megkötésével jön létre. A munkaszerződést írásba kell foglalni, melyről a munkáltató köteles gondoskodni. A munkaszerződés megkötésére a munkáltató részéről a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. A munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szabályzat és az Mt. rendelkezései az irányadóak. A munkaszerződésben meg kell határozni az alábbiakat: alapbért, bérezés formáját, munkakört, esetleges plusz juttatásokat, munkavégzés helyét és időtartamát, szerződéshez szükséges személyes adatokat. A felek a munkaszerződést közös megegyezéssel módosíthatják. A munkaszerződés módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A munkaviszony megszűnik: a munkavállaló halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, a meghatározott idő lejártával, ha a munkaszerződés másképp nem rendelkezik. A munkaviszony megszüntethető: munkáltató és munkavállal közös megegyezésével, felmondással, azonnali hatályú felmondással. A határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló mind a munkáltató 30 napos felmondási idő alkalmazásával, felmondással megszüntetheti.


A munkavégzés szabályai


A teljes munkaidő mértéke: napi 8 óra. A munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a másnapi munkakezdés között legalább tizenegy óra pihenő időt kell biztosítani. A munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg. Havonta legalább egy heti pihenőnapot vasárnapra kell beosztani. A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll. A munkavállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni.


A munka díjazása


A munkaszerződés alapján a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni. A munkabért a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni. Ha a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, a munkabért legkésőbb az azt megelőző munkanapon kell kifizetni, illetve eddig az időpontig kell a munkavállaló bankszámlájára átutalni. A jogalap nélkül kifizetett munkabérről a munkavállalót hatvan napon belül írásban kell értesíteni és felszólítani a visszafizetésre. A jogalap nélkül kifizetett munkabér hatvan napon túl akkor követelhető vissza, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte elő.


Béren kívüli juttatások


A béren kívüli támogatások és juttatások külön szabályzatban kerülnek meghatározásra.


A kártérítési felelősség


A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni. A szabályzat hatálya kiterjed a munkáltatónál foglalkoztatásban lévő valamennyi munkavállalóra. A szabályzatot a munkáltató ügyvezetője adja ki, mely határozatlan időre szól, és visszavonásig hatályos

A LIMA EUROPE Kft. egyik alapvető értéke, hogy mindig a környezet tiszteletben tartásával jár el. Célunk fenntartható, környezettudatos, innovatív üzleti megoldások nyújtása, amely célok elérésére való törekvést minden munkavállalónktól elvárjuk A LIMA EUROPE Kft. kötelességének tekinti, hogy a környezeti károk és sérülések teljes megszüntetésére törekedjen. A minimális elvárás az, hogy a LIMA EUROPE Kft. folyamatai minden esetben megfeleljenek a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak. Munkavállalóinknak meg kell ismerkedniük a saját működési területükre vonatkozó környezetvédelmi szabályokkal.


Munkatársainktól is elvárt célkitűzéseink:
 • az elkerülhetetlen hulladékok felelős ártalmatlanítása
 • hulladékok szelektív gyűjtése
 • a hulladékok és egyéb potenciálisan szennyező anyagok megfelelő tárolása és ártalmatlanítása
 • károsanyag-kibocsátás és hulladéktermelés minimálisra csökkentése
 • a nyersanyag-felhasználás és az energiafelhasználás hatékonyságának javítása
 • a közösség környezetvédelmi aggályaira etikus reakciók adása
 • olyan partnerek felkutatása, akik proaktív megközelítést alkalmaznak a környezetvédelmi
 • kockázatok kezelésében, és felelősségteljesen kezelik a természeti erőforrásokat
 • a hatósági és engedélyezési követelmények betartása

 • A LIMA EUROPE környezetvédelmi teljesítménycélokat állít fel, és beszámol a célok teljesítésének állapotáról. Rendszeres környezetvédelmi ellenőrzések segítségével értékeljük a környezetvédelmi szabályok betartását és a jelen szabályzat alkalmazását.


  Munkakörnyezet


  Elvárjuk, hogy szerződéses partnereink alkalmazottaikat és szerződéses partnereiket szakmai szempontok alapján ítéljék meg, nem pedig fizikai és/vagy személyes tulajdonságaik vagy meggyőződésük alapján, megerősítve ezzel azt az alapelvet, amely szerint tilos a törvénytelen diszkrimináció bőrszín faj, nem, vallás, nemzeti származás, politikai nézet vagy szexuális orientáció alapján. Elvárjuk, hogy szerződéses partnereink tevékenységük során ne alkalmazzanak a törvényes munkavállalói kornál fiatalabb személyeket, valamint ne alkalmazzanak fizikai vagy más, törvénybe ütköző zaklatást, bántalmazást, illetve kényszermunkát vagy más jellegű munkára kényszerítést.


  Munkahelyi Gyakorlatok


  Társaságunknál támogatjuk a korrekt munkáltatói gyakorlatok alkalmazását, ami összhangban van azon elkötelezettségünkkel, hogy biztosítsuk az emberi jogok betartását a munkahelyen is.


  Irányelvek szerződéses partnereink számára


  Társaságunk - etikus gazdálkodó szervezetként eljárva - felelősnek érzi magát annak biztosításáért, hogy üzleti tevékenysége során sem közvetve, sem közvetlenül ne járuljon hozzá emberi jogok és alapvető értékek megsértéséhez. Társaságunk elkötelezett a konzisztens értékalapú üzleti tevékenység mellett, melyben értékeink a minőség és a tisztesség legmagasabb követelményeit képviselik, így ugyanezeket az értékeket várjuk el szerződéses partnereinktől is.


  Bérek és Juttatások


  Elvárjuk, hogy szerződéses partnereink méltányosan megfizessék munkavállalóikat.


  Környezetvédelmi Gyakorlatok


  Szerződéses partnereinktől elvárjuk, hogy üzleti tevékenységük során ügyeljenek a környezet védelmére és megőrzésére és tevékenységük során tartsák be a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat.


  Üzleti és pénzügyi nyilvántartások


  Mind a szerződéses partnerünk, mind társaságunk köteles pontos nyilvántartást vezetni a fennálló üzleti kapcsolatokhoz tartozó valamennyi ügyben, ideértve a kiadás és kifizetés pontos nyilvántartását is.


  Információvédelem


  Szerződéses partnereink kötelesek társaságunk bizalmas információit megvédeni, az üzleti kapcsolat során megismert üzleti információkat társaságunk engedélye nélkül nem jogosultak másokkal megosztani.


  Bevezetés


  A jelen szabályzat rendelkezései a hatályos korrupcióellenes hazai és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően kerültek kialakításra. A LIMA EUROPE Kft. elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben és zéró toleranciát hirdetett a vesztegetés, és a jogtalan előnyszerzés minden formájával szemben. A szabályzat célja, hogy meghatározza a LIMA EUROPE Kft. korrupcióellenes tevékenységének elveit, azonosítsa a korrupció veszélyének különösen kitett területeket, illetve, hogy alapdokumentumként szolgáljon a LIMA EUROPE Kft. (továbbiakban társaság) korrupcióellenes tevékenységéhez a szükséges szabályozói dokumentumok kialakítása, valamint az érintett munkatársak korrupcióellenes tevékenysége során. A szabályzat alapelvei és rendelkezései a társaság teljes szervezetén átívelően, működésük teljes spektrumát lefedve, a belső szabályozó dokumentumok megalkotásától, a partnerekkel megkötendő szerződéseken át az egyes munkatársak eljárásáig, a csoporttagok minden tevékenysége során alkalmazandóak. A szabályzat hatálya kiterjed a társaság minden munkatársára, szerződéses partnerére, illetve a tevékenységük ellátásában bármilyen egyéb módon közreműködő személyre.


  Alapelvek


  A korrupció tilalma. A társaság határozottan fellép a korrupcióval szemben. A társaság tevékenysége során, illetve azzal kapcsolatban a munkavállalói és minden egyéb szerződéses partnere részéről szigorúan tilos a korrupció, vagy abban bármilyen részvétel, közreműködés. A korrupcióra vonatkozó tilalom megsértése munka-, polgári-, illetve büntetőjogi következményeket von maga után. A társaság biztosítja, hogy a korrupció megelőzésére vonatkozó hazai, európai uniós, valamint nemzetközi jogszabályok maradéktalanul érvényesüljenek és azok betartását munkatársaitól, valamint szerződéses partnereitől elvárja. Amennyiben a jelen Politikában foglalt rendelkezéseket bárki megsérti, a társaság minden lépést megtesz annak érdekében, hogy az esetleges negatív következményeket elhárítsa, valamint, hogy a hasonló eseményeket a jövőben elkerülje.


  Korrupciós kockázatnak leginkább kitett tevékenységek:
 • szerződéses partnerekkel való kapcsolattartás
 • jótékonyság és szponzoráció
 • ajándékozás és reprezentációs kiadások kezelése
 • könyvvezetés és nyilvántartások
 • befektetések, eszközök vásárlása, kezelése, értékesítése
 • ingatlan vásárlása, kezelése, értékesítése
 • új munkatársak felvétele
 • A fenti lista nem teljeskörű, a társaság további figyelmet fordít, minden a listában nem szereplő korrupciós kockázatot magában hordozó tevékenységre.


  Elvárt magatartás


 • a társaság az egyes munkatársak konkrét tevékenységének elvégzésére vonatkozóan hivatalosan meghatározott eljárásokat dolgoz ki és elvárja azok alkalmazását
 • a társaság pontosan meghatározza a munkatársak jog- és feladatköreit a felelősségi körök megfelelő és hivatalos rögzítésével, a döntési szintek egyértelmű kijelölésével, az egyes funkciók közötti átfedések és az egy személynél összpontosuló döntési jogosultságok elkerülése érdekében

 • Szerződéses partnerek


  Tekintettel arra, hogy a szerződéses partnerekkel létrejövő, valamint fennálló kapcsolat is magában hordozza a korrupció lehetőségét, a társaság a szerződéses partnerekkel való együttműködése során – így különösen az ajánlatkérési és előkészítési folyamatban – körültekintően, a korrupció kockázatának minimalizálásával jár el.


  Jótékonyság, szponzoráció


  A társaság jótékonysági adományokat és szponzori támogatásokat kizárólag átlátható és követhető módon, társadalmi felelősségvállalási tevékenységén keresztül biztosít a kedvezményezettek részére, így biztosítja a korrupciót magában hordozó lehetőségek kizárását.


  Ajándékozás és reprezentációs kiadások kezelése


  A korrupció nem kizárólag csak pénzjuttatást, jogosulatlan előny biztosítását jelentheti. Komoly korrupciós kockázatot hordoz magában az ajándékozás és egyéb felajánlás is, így a társaság elfogadhatatlannak tartja, hogy bárki ajándékokkal vagy reprezentációs felajánlásokkal próbálja a javára befolyásolni az ügymenetet vagy a döntéshozatal függetlenségét, ezért a társaság szigorúan tiltja az ilyen célú ajándékok vagy felajánlások adását, illetve elfogadását is.


  Könyvvezetés és nyilvántartások


  A társaság a könyvei és nyilvántartásai vezetése során a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, körültekintően jár el és gondoskodik róla, hogy a számviteli nyilvántartásai mindenkor valós és megbízható adatokon alapuljanak. Befektetések, beszerzések, eszközök kezelése, értékesítése A társaság tiltja a kedvezményes bánásmód elnyerését vagy juttatását célzó, befektetések vagy egyéb beszerzések, eszközök értékesítése részeként megvalósuló, nem transzparens magatartást.


  Ingatlan vásárlása, kezelése és értékesítése


  A társaság olyan átlátható ingatlankezelési módszereket alkalmaz, amely kizárja a kivételezett bánásmód lehetőségét, így a társaság kifejezetten elutasít bármely olyan eljárást, amely az ingatlan piacinál kedvezőbb feltételek melletti odaígérésével, adományozásával vagy megszerzésével jár.


  Új munkatársak felvétele


  A társaság előre meghatározott szabályokon alapuló kiválasztási eljárás során határoz új munkatársak felvételéről. A kiválasztási eljárás során kizárólag az adott pozícióra pályázó hozzáértése, személyes rátermettsége, szakmai, illetve egyéb releváns tapasztalatai vehetők számításba.


  Bejelentés


  A társaság munkavállalói a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések megsértését kötelesek bejelenteni.